χξϛ

Published by
McLeane&BaronDeLaVandal
_χρόνος διαβασματός : [ < 1 minute

It’s a jump into your faith of devoted christian : [Click Here]

« Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della Bestia o il numero del suo nome (ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ). Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della Bestia (ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου): infatti è numero d’uomo (ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν), e il suo numero è seicentosessantacinque (καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἓξ). » (Apocalisse 13,16-18)

17καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.

Nero, l’Imperatore Dio .

McLeane&BaronDeLaVandal
Share
Published by
McLeane&BaronDeLaVandal

Recent Posts

Alien Control : “Now I Am Become Death, The Destroyer Of The Worlds”, Hindu Scripture, Bhagavad Gita

  We checked the crucial information contained in this documentary, and we can confirm that… Read More

21 hours ago

European Union: The Panzeri System, Eva Kaili, Her Immunity, and the Husband-Toddler Connection Bridging The Whole With Benetton

  There is enough squalor and loathing in this piece, you are advised. (more…) Read More

2 days ago

Pizzagate : Noi Guidiamo La Narrativa e Non L’Establishment – Gli Orrori del Traffico di Bambini Coperto Dai Governi Occidentali

  Un ex ufficiale della CIA insieme alla testimonianza di un testimone oculare conferma gli… Read More

5 days ago

Alien Planet : A Scientist’s Remarkable Account of An Interview With A Roswell Alien Survivor Who Disclosed Crucial Data About Our Nature

  As previously posted, we have first-hand account of what happened after the Roswell… Read More

5 days ago